Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)

Om burgers een aanvaardbaar minimum beschermingsniveau te kunnen bieden,
is het plaatsgebonden risico (ook wel: individueel risico) als grenswaarde opgenomen
in een AMvB: het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). In deze AMvB’s is tevens
de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico vastgelegd.

Het BEVI is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In het BEVI worden
tevens categorieën van inrichtingen genoemd waarvoor de veiligheidsafstanden moeten worden benoemd. Voor
de uitvoering van het BEVI is de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) vastgesteld.

De externe veiligheidsrisico's van een inrichting met gevaarlijke stoffen moeten met het rekenpakket SAFETI-NL worden bepaald. SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Met de uitkomsten van de berekeningen kan worden bepaald of een inrichting voldoet aan de risiconormen voor de Externe Veiligheid, zoals vastgelegd in het BEVI.

HSE-advies bezit uitgebreide kennis met betrekking tot het BRZO en is in het bezit van een gebruikersovereenkomst voor het rekenpakket SAFETI-NL.