Explosieveiligheid, ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137 richtlijn)

Explosieveiligheid, ATEX 153 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG)
Explosiegevaar kan zich voordoen in alle ondernemingen waar ten minste 
één brandbare substantie als basis- of hulpstof wordt gebruikt, als rest-, 
tussen- of eindproduct ontstaat of bij een gewone bedrijfsstoring kan worden gevormd.
Om de gezondheid en de veiligheid van werknemers te verzekeren moet het ontstaan van 
explosieve dampen worden voorkomen. Als dat gezien de aard van het werk onmogelijk is, moet 
ontsteking worden vermeden en moeten de schadelijke gevolgen van een explosie worden beperkt.
Hiervoor zijn per 1 juli 2003 in het Arbeidsomstandighedenbesluit (behorende bij de Arbowet), nadere regels (Stb. 2003, 268) opgenomen ten aanzien van de inventarisatie van explosierisico’s. Met dit besluit is invulling gegeven aan de Richtlijn nr. 1999/92/EG ‘Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen’, ook wel aangeduid als de zogenoemde ATEX 137 Richtlijn. Hoewel deze richtlijn inhoudelijk niet is gewijzigd, heet deze richtlijn vanaf 20 april 2016 de ATEX 153 Richtlijn. Dit is veroorzaakt door de vernieuwing van de productrichtlijn (Richtlijn nr. 2014/34/EU), beter bekend als de ATEX 114 Richtlijn, per 20 april 2016. Deze nieuwe nummering komt voort uit de hoofdstukken uit het Europese Verdrag van Lissabon.
Overeenkomstig deze regels moeten de gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's die daaruit kunnen voortvloeien, in hun geheel worden beoordeeld en schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument.
Uit het explosieveiligheidsdocument moet het volgende blijken:

HSE-advies is specialist in integraal en onafhankelijk advies op het gebied van explosieveiligheid. Ons deskundig advies vormt de basis voor optimale oplossingen van uw explosieveiligheidsvraagstukken.
Onze brede technische expertise en ervaring brengen wij ook in binnen de normcommissie NEC 31 ‘Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar’ als projecttrekker van de taakgroepen ‘Gevarenzone-indeling’ en ‘Inspectie en onderhoud’ en normcommissie 341 093 ‘Ontplofbare atmosferen’. Tevens zijn wij betrokken geweest bij het opstellen van de NPR 7910 deel 1 en deel 2 in 2008 en 2010 en is de heer Jansen van HSE-advies de huidige voorzitter van de werkgroep herziening NPR 7910 deel 1 en deel 2. Hij is bovendien mede auteur van het AI-34 blad ‘Veilig werken in een explosieve atmosfeer’, 3e editie 2013.

Lees ook meer over Machineveiligheid