Machineveiligheid (machinerichtlijn/arbeidsmiddelenrichtlijn)

Bij de keuze van de arbeidsmiddelen/machines moet overeenkomstig
de Arbeidsmiddelenrichtlijn die in het Arbeidsomstandighedenbesluit
(behorende bij de Arbowet) is geïmplementeerd, niet alleen worden gekeken naar de
geschiktheid van die arbeidsmiddelen/machines voor het werk dat daarmee moet worden
verricht, maar ook naar de gevaren die, met name bij het gebruik van de arbeidsmiddelen,
aanwezig kunnen zijn.  

Dit geldt tevens voor machines die voldoen aan de Machinerichtlijnen Richtlijn 98/37/EG en Richtlijn 2006/42/EG.Om die gevaren in kaart te brengen moet een risico-inventarisatie en –evaluatie van de arbeidsmiddelen worden opgesteld op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Een systematische aanpak, een zogeheten veiligheidsstrategie kan dienen als hulp bij deze inventarisatie en evaluatie. De veiligheidsstrategie houdt
het volgende in.

  1. In de eerste plaats worden gevaren voorkomen door arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen die voor de te verrichte werkzaamheden geen veiligheids- en gezondheidsgevaren opleveren.
  2. Indien dit niet mogelijk is worden die arbeidsmiddelen gekozen waarbij de gevaren zoveel mogelijk zijn beperkt.  In dat geval worden aanvullende maatregelen getroffen voor de gevaren die niet kunnen worden uitgesloten.
  3. De werknemers worden geïnformeerd over de gevaren van het gebruik van die arbeidsmiddelen, worden voor zover nodig in de gelegenheid gesteld een aanvullende opleiding te volgen en krijgen de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Indien bijzondere groepen werknemers, zoals gehandicapten of jeugdigen, werkzaam zijn zal bij het nemen van deze maatregelen daarmee rekening moeten worden gehouden. HSE-advies bezit uitgebreide en specifieke kennis op het gebied van risico-inventarisatie en – evaluatie op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbeidsmiddelenrichtlijn) en de Machinerichtlijn en is uw partner voor het o.a. het opstellen van dergelijke risico-inventarisatie en –evaluaties. Tevens zijn de personen die deze werkzaamheden uitvoeren, overeenkomstig de Arbeidsomstandigheden wet gecertificeerd om dergelijke risico-inventarisatie en –evaluaties uit te voeren.

Lees ook meer over Explosieveiligheid