HSE-advies – Tegen risico’s voor mensen

Elke bedrijfstak kent risico’s. Fysieke belasting, draaiende machines, geluidsoverlast, explosiegevaar, giftige stoffen. Bij het in kaart brengen en beperken van deze risico’s is HSE-advies een waardevolle partner.

We helpen u te voldoen aan uw verplichtingen op het gebied van health, safety and environment en tonen dit aan met de wettelijk verplichte rapportages. Zo borgen we samen met u de veiligheid van uw werknemers en derden, zoals bezoekers. En van uzelf, natuurlijk.

Harde eisen, harde cijfers

Wij maken ons hard voor een veilige werkomgeving. Met helder advies, onderbouwd met erkende berekeningsmethoden en risicomodellen. Dat is vooral een uitdaging bij innovatieve of anderszins uitzonderlijke projecten, waarbij de veiligheidskundigen niet kunnen terugvallen op bestaande kerngegevens.

Dan komt het aan op échte expertise om de situatie goed in te schatten. Zodat u de juiste – realistisch haalbare – maatregelen kunt treffen om risico’s te reduceren en ongevallen te voorkomen.

Meedenken voorkomt onnodige investeringen

Belangrijke toegevoegde waarde van HSE-advies is onze brede ervaring. We adviseren onder meer over explosiegevaar bij productie en opslagbedrijven in de chemische  en levensmiddelenindustrie, bij gasdistributiebedrijven en energiecentrales, in de houtverwerkende en farmaceutische industrie, en bij bedrijven actief in recycling, afvalverwerking en waterzuivering. Onze adviezen betreffen voornamelijk veiligheid rond productie- en transportinstallaties.

Soms kan een kleine, relatief goedkope aanpassing in de planfase leiden tot flinke besparingen 

In het ideale geval laat u ons in een vroeg stadium meedenken over de inrichting van uw processen en gebouwen. Soms kan een kleine, relatief goedkope aanpassing in de planfase leiden tot flinke besparingen in de uiteindelijke praktijk. Waarmee HSE-advies niet alleen de veiligheid op de werkvloer drastisch verhoogt, maar u ook enorme investeringen in een later stadium bespaart.

Interesse?