Veiligheidsadvies conform de Arbowet, van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot bedrijfshulpverlening

Belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, en niet alleen in organisaties die met zware machines of gevaarlijke stoffen werken.

HSE-advies helpt u door het geven van veiligheidsadvies waarbij mogelijke gevaren in kaart worden gebracht, zodat u het risico op arbeidsgerichte gezondheidsklachten, ongevallen of calamiteiten tot een minimum kunt beperken. En vanzelfsprekend kunnen wij óók adviseren over de eventuele technische of procesmatige aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

hse-advies-veiligheid-gezondheid-milieuvriendelijk-rapportage-veiligheidsadvies

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als wij een RI&E voor u opstellen omvat deze minimaal de volgende elementen:

  • overzicht van gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • evaluatie en prioritering van de aan deze gevaren verbonden risico’s;
  • specifieke aandacht voor ‘bijzondere categorieën’ werknemers, zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zwangere vrouwen, jeugdigen en ouderen;
  • plan van aanpak voor de te nemen maatregelen ter beheersing van de risico’s.

RI&E arbeidsmiddelen

De RI&E arbeidsmiddelen kijkt net als de basis-RI&E naar mogelijke gevaren, maar ditmaal specifiek naar de risico’s verbonden aan het gebruik van machines, gereedschappen en werktuigen. Wij beoordelen of uw arbeidsmiddelen geschikt zijn voor de beoogde werkzaamheden en de mogelijk aanwezige gevaren (denk aan elektrische schokken en het risico op beknelling, snijden of stoten).

Voor alle specialismen die nodig zijn hebben wij onze eigen experts in dienst.

RI&E en calamiteiten

Een RI&E is een belangrijke grondslag voor het vormgeven van een adequate bedrijfshulpverlening (BHV), omdat u aan de hand van de RI&E de omvang van de BHV-organisatie en eventuele specifieke expertise van de BHV’ers kunt invullen. Een RI&E geeft u inzicht in de kans op het voorkomen van bepaalde gebeurtenissen en de impact daarvan. Ook de mate van beheersbaarheid en afwendbaarheid spelen een rol in de vormgeving van uw BHV.

Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E laten maken?