Explosieveiligheid als kerndeskundigheid: optimale risicobeheersing op basis van een professioneel explosieveiligheidsdocument

Bij explosierisico denkt u wellicht aan bedrijfsomgevingen met licht ontvlambare stoffen als benzinedamp of gas, maar er zijn veel meer stoffen die explosiegevaar opleveren.

Een explosieve atmosfeer ontstaat bij een mengsel van zuurstof met een brandbare substantie. Naast gas en brandbare dampen kan het ook gaan om bijvoorbeeld houtstof, kunststofdeeltjes, meel, melkpoeder of zelfs metaaldeeltjes.

Advies, preventie, reactie

Om explosiegevaar af te wenden is deskundig advies onontbeerlijk. HSE-advies heeft deze deskundigheid. Ons primaire doel is voorkomen dat brandbare stof zich door de lucht kan verspreiden. Is dat in uw bedrijfsproces niet haalbaar, dan bekijken we samen met u welke potentiële ontstekingsbronnen we kunnen wegnemen. Naast alle preventieve maatregelen houden we ook rekening met de gevolgen als er tóch een explosie ontstaat, onder meer met constructieve maatregelen om de gevolgen van een explosie te beperken.

Zeker van state-of-the-art deskundig advies

De wettelijk verplichte bescherming van werknemers tegen explosiegevaar is vastgelegd in de ATEX 153 richtlijn, in Nederland nader uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze richtlijn schrijft voor dat een onderneming alle explosierisico’s moet identificeren, beoordelen, en beschrijven in een explosieveiligheidsdocument (EVD). HSE-advies is erkend expert op het gebied van explosiegevaar, verzorgt explosierisicoanalyses en stelt ook de wettelijk verplichte documenten op.

Als voorkomen niet mogelijk is, moet u maatregelen treffen tegen mogelijke ontstekingen

Het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD)

Het EVD is verplicht als u te maken hebt met explosiegevaarlijke gebieden in of rond uw gebouwen en/of installaties. In dit document staat beschreven hoe u kunt voorkomen dat een explosieve atmosfeer (een brandbaar mengsel van zuurstof met gas, dampen of stofdeeltjes) ontstaat. Als voorkomen niet mogelijk is, moet u maatregelen treffen tegen mogelijke ontstekingen (vonken, vuur etc.) en tegen de schadelijke gevolgen als er ondanks alles toch een explosie plaatsvindt. Telkens als u uw bedrijfsprocessen of de werkomgeving aanpast, kan dit invloed hebben op de explosierisico’s en is het zaak het EVD te actualiseren.

Audit implementatie Explosieveiligheidsdocument

Als u al een explosieveiligheidsdocument in uw bezit heeft, moeten ook de organisatorische maatregelen daarbij aansluiten. Omdat het organiseren van de explosieveiligheid vaak een complex en langdurig proces is, komen we in de praktijk vaak tegen dat de huidige status onduidelijk is. HSE-advies maakt de actuele situatie inzichtelijk met een audit op de implementatie van het explosieveiligheidsdocument.

Hebt u een EVD en voldoet dit aan de norm?